• Lanka Premier League 2020 (1st Match) 26 Nov, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (2nd Match) 27 Nov, 2020
  08:00 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (3rd Match) 28 Nov, 2020
  03:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (4th Match) 28 Nov, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (5th Match) 30 Nov, 2020
  03:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (6th Match) 30 Nov, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (7th Match) 01 Dec, 2020
  03:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (8th Match) 01 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (9th Match) 03 Dec, 2020
  03:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (10th Match) 03 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (11th Match) 04 Dec, 2020
  08:00 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (12th Match) 05 Dec, 2020
  03:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (13th Match) 05 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (14th Match) 07 Dec, 2020
  03:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (15th Match) 07 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (16th Match) 09 Dec, 2020
  03:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (17th Match) 09 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (18th Match) 10 Dec, 2020
  03:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (19th Match) 10 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (20th Match) 11 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (21th Match) 13 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (22th Match) 14 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000

 • Lanka Premier League 2020 (23th Match) 16 Dec, 2020
  07:30 PM

  VS

Mahindra Rajapaksa Int.Stadium,Hambantota

INR 6000